Výběrové řízení

Vážený uchazeči

Vyzýváme Vás k předložení nabídky na dodávku výpočetní a kancelářské techniky dle níže předložené dokumentace

Podmínky výběrového řízení :

Číslo zakázky [1]

 

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005

Název projektu:

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ

Název zakázky:

Dodávka výpočetní a kancelářské  techniky

Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadávací řízení malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky však není zadávána postupem podle tohoto zákona.

Datum vyhlášení zakázky:

10.2.2011

Název/ obchodní firma zadavatele:

NorthCom, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele:

Vladimíra Majakovského 2093/9, Most 434 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Lucie Machovcová, 603 912 919,  tums@northcom.cz

IČ zadavatele:

62738437

DIČ zadavatele:

CZ62738467

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Michael Vydra, 724757727, tums@northcom.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:  14.2.2011

Konec běhu lhůty pro podání nabídek : 25.2 2011 do 12:00 hodin

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového  řízení vyřazeny.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní a kancelářské techniky v různých konfiguracích dle podrobné specifikace uvedené v  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně příslušenství, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.

Předmět veřejné zakázky je vyspecifikován v příloze č. 1 zadávacích podmínek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč[2]:

288 333,- bez DPH  (346000,- včetně DPH)

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

  1. etapa do 18.3.2011
  2. etapa do 27.5.2011

Rozdělení dle přílohy : Technická specifikace

Místa dodání/převzetí nabídky:

Fa Northcom,s.r.o., Most 434 01, Majakovského 2093

Hodnotící kritéria:

  • Nejnižší nabídnutá kumulativní cena

 

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace[3]:

  • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
  • Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
  • Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
  • A další uvedené v §53 zákona č. 137/2006 Sb.

.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností

Další podmínky pro plnění zakázky:*

Umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na http://opvk.kr-ustecky.cz/:

Jméno:

Michael

Příjmení:

Vydra

E-mail:

tums@northcom.cz

Telefon:

724757727

V Mostě 10.2.2011

Za NorthCom s.r.o.

--------------------------

  Lucie Machovcová