projekt VETPRO

 

Získání zkušeností v personálním oboru

CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/134124

termín: 12.10.2010 - 4.8.2011

Předpokládaný projekt mezinárodních mobilit VETPRO je určen manažerům pro lidské zdroje, převážně z malých a středních podniků (dále jen MSP), podnikajících v oboru energetiky, strojírenství a stavitelství. Projekt samotný se snaží reagovat na neustálé změny v ekonomické a sociální úrovni těchto podniků a jejich dopady na organizaci práce a formy a způsoby dalšího vzdělání pracovníků. Rozvoj těchto společností a jejich optimální využívání lidského potenciálu je velmi důležité pro budoucnost české ekonomiky v souvislosti s dalším rozvojem EU. Neméně důležitá je v tomto kontextu potřeba dokonalé metodiky dalšího odborného rozvoje pracovníků, jejich dalšího vzdělání a získání nových znalostí a dovedností. Projektu se zúčastní 20 osob – 2 skupiny po 7 účastnících a 1 skupina po 6 účastnících. V každé partnerské zemi je naplánována 1 výměna.Doprava do jednotlivých partnerských zemí je plánována automobily ( autocarem).    Partnerský projekt zajišťují organizace z Německa ( BSW -MAS Dresden . Bildungswerk der Sachsische Wirtschaft Management Akademie Sachsen) ,což je obdoba českého Svazu půmyslu a dopravy.Výměna bude probíhat ve strojírenských podnicích v Dráždanech a okolí. Mezi navštívenými podniky bude výrobní závod na automobily VW - Glaserne Manufaktur Dresden, firma Solarwatt, Kabelwerk Meisen a další.Výměna je očekávána na v létě 2011 .    V Litvě je v programu projekt pro energetiky, zejména z oblasti obnovitelných zdrojů energie. Ředitel společnosti – SSI Klaipeda pan Stasys Palauskas, je zároveň ředitelem Litevské společnosti pro větrnou energetiku. Dohoda o projektu vznikla na základě účasti našeho pracovníka na kontaktním semináři, pořádaném místní litevskou národní LLP agenturou ve Vilniusu ve dnech 7.-11.11.2007 ( viz příloha).Projekt bude realizovám v Klaipedě, při Baltském moři, kde jsou příznivé větrné podmínky pro větrnou energetiku. Cílem je srovnání s našimi podmínkami, kdy se větrná energetika rozvíjí zejména v horských oblastech. Důležitým bodem programu je i seznámení s řešením současného stavu s výrobou elektrické energie v Litvě po odpojení atomové elektrárny Ignalina od sítě ( je stejného typu jako reaktory v Černobylu)Projekt proběhne na jaře 2011.     V Itálii je naším partnerem organizace Eidema Academy Firenze. Místo výměny je toskánsko ve střední Itálii - EIDEMA Academy .Florencie je symbol skloubení staré renenesanční architektury s moderním stavebnictvím. Cílem je seznamení se s místními stavebními firmami a řešením problému, aby současné stavby byly harmonické ke svému okolí, což se bohužel u nás nedařilo během let 48-89.Součástí návštěv místních podniků je i návšteva a prohlídka klasických renesančních děl od Micheangela Buonarottiho.Projekt je plánován na podzim 2010.    S většinou partnerských organizací jsme již v minulosti spolupracovali a jejich účast projektu je zárukou profesionálního zajištění celého projektu a průběhu jednotlivých výměn.U všech projektů bude dbán důraz na řešení personální problematiky v jednotlivých závodech, ne školení zaměstnanců a osvojování moderních technologií.